logo

_
HUISVESTING

Het OCMW Menen beschikt over een eigen patrimonium van wooneenheden die worden verhuurd als sociale woningen volgens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot reglemen-tering van het sociale huurstelsel’ van 12/10/2007 (KBSH). Dit kaderbesluit werd aangepast bij besluit van de Vlaamse Regering van 4/10/2013.

Het betreft appartementen en huizen gelegen in de Molenstraat, de Vredestraat , de Koningstraat, de Wahisstraat en de Kon. Prinsstraat

Alle wooneenheden zijn gelegen in het centrum van Menen.

De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in het ‘intern huurreglement’ dat hier kan worden geraadpleegd en kunnen als volgt worden samengevat
1) Meerderjarig zijn. De kandidaat moet meerderjarig zijn op het ogenblik van de inschrijving, of een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.
2) Voldoen aan de inkomensvoorwaarde. De kandidaat beschikt, samen met zijn gezinsleden, niet over een inkomen in het referentiejaar(het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de inschrijving plaatsvindt art.1.°25 van het kaderbesluit) dat de in het besluit bepaalde grenzen overschrijdt.
3) Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. De kandidaat of zijn gezinsleden hebben geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland
4) Taal als inschrijvingsvoorwaarde
5) Voldoen aan de inburgeringvoorwaarde
6) Ingeschreven zijn in de Belgische bevolkingsregisters

Ook de toewijzingsregels zijn opgenomen in ‘intern huurreglement’. Samengevat wordt de volgorde als volgt bepaald:
1° de rationele bezetting van de woning;
2° de absolute voorrangsregels, vermeld in artikel 19 KBSH;
3° de optionele voorrangsregels, vermeld in artikel 20 KBSH;
4° de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.