logo

_
2. Leefloon

Het leefloon is een minimumuitkering die gewaarborgd wordt aan personen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken. Het OCMW staat in voor de toepassing van de wet op het leefloon.

Wie heeft recht op het leefloon?

 • iedere belg;
 • iedere onderdaan van een land van de Europese Unie;
 • Iedere staatsloze;
 • iedere erkende vluchteling;
 • iedere vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Die

 • burgerlijk meerderjarig is;
 • minderjarig en ontvoogd door het huwelijk;
 • minderjarig, ongehuwd en 1 of meer kinderen ten laste heeft;
 • zijn werkelijk verblijfplaats in België heeft;
 • zwanger en minderjarig is.

Voorwaarden om het leefloon te verkrijgen:

 • ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn deze te verwerven, hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier;
 • werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is;
 • zijn rechten laten gelden op sociale uitkeringen.

Het leefloon wordt na een sociaal-financieel onderzoek voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst, dat de beslissing neemt. Deze dient binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag een gemotiveerde uitspraak te doen.

Categorieën

We onderscheiden 3 categorieën sedert 1/04/2016:

Bedrag per maand Burgerlijke stand
€ 578,27 Samenwonend
€ 867,40 Alleenstaand
€1156,53 Persoon met gezinslast